Zgłoś się do PUP-u po bon na zasiedlenie

Jeżeli praca, którą chciałbyś wykonywać znajduje się ponad 80 km od twojego miejsca zamieszkania to Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu ma dla Ciebie dobrą wiadomość. Od teraz osoby bezrobotne do 30 roku życia zarejestrowane w Urzędzie mogą składać wnioski o bon na zasiedlenie.

Bon ten przyznawany jest na wniosek bezrobotnego, w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, jeżeli za wykonywanie pracy będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym. Wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie. Bon na zasiedlenie zostaje przyznany w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę.

Szczegółowych informacji na ten temat udzielają pracownicy Wydziału Instrumentów Rynku Pracy, pok. 107, nr tel. 74/8407 (367) lub (368).

Komentarze:
WIĘCEJ KOMENTARZY
Powód zgłoszenia komentarza:
Przepisz kod z obrazka:
Zamknij okno