Uchwała o plastiku do poprawki

- Uchwałę należy dostosować do polskich przepisów - mówił w Radiu Wrocław o uchwale o plastiku, przyjętej przez wałbrzyską Radę Miasta, Wojewoda Dolnośląski, Jarosław Obremski. Tym samym radni mają tydzień, by uchwałę poprawić. 

 

 

Uchwałę o zakazie używania "jednorazowego plastiku" wałbrzyscy radni przegłosowali 30 stycznia  20 głosami "za", nikt nie był przeciw,  3 radnych wstrzymało się.  

Uchwała z dniem 21 marca wprowadza na terenie wszystkich nieruchomości, które są własnością Gminy Wałbrzych, zakaz posiadania, używania, udostępniania oraz sprzedaży produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (pojemników na żywność i napoje, widelców, noży, łyżeczek, pałeczek, talerzy, słomek, mieszadełek itp.). Na terenie całego miasta wprowadza też zakazu sprzedaży oraz udostępniania jednorazowych toreb z tworzywa sztucznego na zakupy

Uchwale przyjrzał się wojewoda Jarosław Obremski i jak twierdzi w takiej formie uchwała nie przejdzie, wymaga poprawek. 

- Pewną rzeczą, która będzie bardzo trudna do pokonania jest to, że jeżeli jest dokładna uchwała, która mówi,  jak w Polsce  można używać, ile powinno być opłaty chociażby za używanie toreb w sklepach, to nie ma możliwości według mnie wprowadzenia bardziej szczegółowych przepisów gdzie indziej, to znaczy,że ta uchwała musi być znacząco skromniejsza - mówi Wojewoda Dolnośląski, Jarosław Obremski 

W rozmowie z dziennikarzami Radia Wrocław,  Obremski podkreśla, że jeżeli przedsiębiorcy zainwestowali w jakieś rzeczy plastikowe  (...) co nie było w Polsce zakazane, i nagle taką uchwałą ponoszą straty, to według mnie oni mogliby mieć roszczenia. 

Teraz radni mają tydzień na zmiany w uchwale, jeżeli tego nie zrobią - nadzór  prawny wojewody wyda ostateczną decyzję dotyczącą przyjętej uchwały.
 
 
 
Radni Rady Miejskiej przyjęli uchwałę, która na terenie wszystkich nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych z dniem 21 marca 2020 r wprowadza zakaz posiadania, używania, udostępniania oraz sprzedaży produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (pojemników na żywność i napoje, widelców, noży, łyżeczek, pałeczek, talerzy, słomek, mieszadełek itp.). Ważnym elementem przyjętej uchwały jest wprowadzenie na terenie całego miasta zakazu sprzedaży oraz udostępniania jednorazowych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego. 
 
Prezydent Wałbrzycha zaprezentował radnym film pokazujący ogromne wysypiska śmieci w Kenii. Podczas prezentacji pokazano też, jak wygląda praca od zaplecza w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. 
 
- Spożywamy plastik! Od ryb, które mają plastik w sobie, ale również sól morska. Udowodniono podnad wszelką wątpliwość, że dzieci spożywają spore ilości plastiku. Niemieccy naukowcy stwierdzili, że 97%  badanych dzieci w Niemczech ma w sobie plastik. Uważa się, że tygodniowo spożywamy plastik odpowiadający masie karty kredytowej. - mówi prezydent Wałbrzycha, Roman Szełemej. 
 
Czas na przyzwyczajenie się do nowych przepisów Wałbrzyszanie mają do września. Wtedy już nie będzie taryfy ulgowej i będą kary pieniężne. 

 

TREŚĆ UCHWAŁY

 

1) obowiązkiem organów władzy publicznej, w tym organów samorządu terytorialnego jest obowiązek ochrony środowiska oraz obowiązek wspierania przez władze publiczne działań obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska,

2) na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych
na środowisko, nałożono na państwa członkowskie Unii Europejskiej obowiązki związane ze zmniejszeniem stosowania niektórych produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych jak również ustanowieniem zakazu wprowadzania do obrotu niektórych produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych oraz produktów wykonanych z oksydegradowalnych tworzyw sztucznych,
3) organy władzy publicznej, w tym organy samorządu terytorialnego zostały zobligowane do propagowania podejścia wspomagającego gospodarkę o obiegu zamkniętym, które dają pierwszeństwo zrównoważonym i nietoksycznym produktom wielokrotnego użytku i systemom ponownego użycia zamiast produktom jednorazowego użytku, które mają przede wszystkim na celu zmniejszenie ilości generowanych odpadów,
4) apel Rady Miejskiej Wałbrzycha Nr 1/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania ze stosowania na terenie Miasta Wałbrzycha jednorazowych opakowań oraz naczyń i sztućców wykonanych z plastiku, spotkał się z pozytywnym przyjęciem przez społeczność lokalną Miasta Wałbrzycha, czego wyrazem jest widoczne zmniejszenie ilości używanych niektórych produktów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych
oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej Miasta Wałbrzycha
do zagwarantowania prawa do życia w zdrowym środowisku i podejmowania przez władze lokalne szeroko zakreślonych działań mających na celu zapobieganie negatywnym
dla zdrowia skutkom degradacji środowiska
wprowadza się na terenie miasta Wałbrzycha zakazy określone treścią niniejszej uchwały. 
 
§ 2
1. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o: 
1) produkcie jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych - należy przez to rozumieć produkt, który jest w całości lub częściowo wykonany z tworzyw sztucznych i który nie został przeznaczony, zaprojektowany ani wprowadzony do obrotu tak, aby osiągnąć w ramach okresu żywotności wielokrotną rotację poprzez zwrócenie go do producenta w celu powtórnego napełnienia lub ponownego użycia do tego samego celu, do którego był pierwotnie przeznaczony;
2) tworzywie sztucznym – należy przez to rozumieć materiał składający się z polimeru zgodnie z definicją w art. 3 pkt 5 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, do którego mogły zostać dodane dodatki lub inne substancje i który może funkcjonować jako główny składnik strukturalny produktów końcowych, z wyjątkiem polimerów naturalnych, które nie zostały chemicznie zmodyfikowane;
3) oksydegradowalnych tworzywach sztucznych – należy przez to rozumieć materiały z tworzyw sztucznych zawierające dodatki, które pod wpływem utleniania prowadzą do rozpadu tych materiałów na mikrofragmenty lub do ich rozkładu chemicznego;
4) torbach na zakupy z tworzywa sztucznego – należy przez to rozumieć torby, o których mowa w art. 8 pkt 15a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 542 ze zm.);
5) strefie wolnej od jednorazowego plastiku – należy przez to rozumieć nieruchomości stanowiące własność Gminy Wałbrzych, obiekty użyteczności publicznej lub inne ogólnie dostępne znajdujące się na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Wałbrzych, obiekty i tereny będące w posiadaniu gminnych jednostek organizacyjnych, w tym gminnych osób prawnych, z wyłączeniem nieruchomości oddanych w wieczyste użytkowanie, dróg, placów, skwerów, parków, lasów komunalnych, cmentarzy, budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych oraz nieruchomości oddanych w dzierżawę z przeznaczeniem na cele rolne – oznaczone znakiem „STREFA WOLNA OD JEDNORAZOWEGO PLASTIKU”. 
2. Wzór znaku „STREFA WOLNA OD JEDNORAZOWEGO PLASTIKU” określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
§ 3.
1. W miejscach oznaczonych znakiem „STREFA WOLNA OD JEDNORAZOWEGO PLASTIKU”, wprowadza się zakaz: 
1) posiadania, używania, udostępniania oraz sprzedaży następujących produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych i oksydegradowalnych tworzyw sztucznych: 
a) pojemników na żywność, z pokrywką lub bez,
b) pojemników na napoje, z pokrywką, z wieczkiem lub bez,
c) sztućców, w tym: widelców, noży, łyżeczek, pałeczek,
d) talerzy,
e) słomek, z wyjątkiem słomek objętych zakresem stosowania dyrektywy 90/385/EWG lub dyrektywy 93/42/EWG,
f) mieszadełek do napojów,
g) patyczków mocowanych do balonów lub służących jako podparcie do balonów przeznaczonych do użytku nieprofesjonalnego, 
h) toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, 
i) palenisk jednorazowych;
2) posiadania, udostępniania oraz sprzedaży pożywienia i napojów umieszczonych w produktach jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych i oksydegradowalnych tworzyw sztucznych, chyba że przełożenie pożywienia lub przelanie napoju do opakowań wielorazowych jest niemożliwe z przyczyn technicznych, 
3) wydawania konsumentom żywności i napojów - niepakowanych fabrycznie na wynos - z użyciem produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych i oksydegradowalnych tworzyw sztucznych, 
4) pakowania produktów z użyciem produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych i oksydegradowalnych tworzyw sztucznych takich jak woreczki i torby na zakupy z tworzyw sztucznych i oksydegradowalnych tworzyw sztucznych, 
5) zbywania i rozpowszechniania produktów promocyjnych lub reklamowych stanowiących produkt jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych i oksydegradowalnych tworzyw sztucznych, chyba że nie istnieje bezpieczny dla środowiska zamiennik surowca, z którego jest wykonany taki produkt. 
2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 dotyczy również sprzedaży z automatów vendingowych. 
3. Zakazów, o których mowa w ust. 1 i 2 nie stosuje się do produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych i oksydegradowalnych tworzyw sztucznych: 
1) wykorzystywanych w medycynie, kosmetologii i o przeznaczeniu specjalnym w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
2) związanych z bezpieczeństwem żywności, o ile ich wytworzenie z materiałów innych niż określone w § 2 ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 jest sprzeczne z prawem lub niemożliwe z przyczyn technologicznych,
3) nabytych do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały,
4) które zostaną nabyte na podstawie umowy, zawartej przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.
4. Zakazy, o których mowa w ust. 1 - 3, nie dotyczą działalności gospodarczej prowadzonej przez podmioty będące adresatami tych zakazów. 
 
§ 4.
Wprowadza się na terenie Miasta Wałbrzycha zakaz sprzedaży oraz udostępniania Klientom jednorazowych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego.
 
§ 5.
Naruszenie zakazów określonych w § 3 i § 4 podlega karze grzywny w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach. 
 
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha. 
 
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 21 marca 2020 r., z wyjątkiem § 4, który wchodzi w życie z dniem 1.09.2020 r.
 
red
foto:WTV
redakcja@walbrzych24.com
 
Komentarze:
WIĘCEJ KOMENTARZY
Dodaj komentarz
Twoje imię:
Komentarz:
Kod z obrazka:
Powód zgłoszenia komentarza:
Przepisz kod z obrazka:
Zamknij okno