PWSZ na 19 miejscu rankingu 'Perspektyw'

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu znalazła się na 19 miejscu w rankingu Publicznych Uczelni Zawodowych 2020. Okazała się jednak najlepsza wśród placówek dolnośląskich.

Ranking Publicznych Uczelni Zawodowych uwzględnia wszystkie uczelnie zawodowe w Polsce. Dwie z nich mają także uprawnienia doktorskie. 100 punktów oznacza wynik najlepszy w ramach danego wskaźnika.

 

 

PWSZ w Wałbrzychu pochwaliła się najlepszym wynikiem uzyskanym wśród uczelni zawodowych na Dolnym Śląsku:
 
 
Jak przygotowywany jest ranking?
 
PRESTIŻ 10%
Ocena przez kadrę akademicką – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym wśród kadry akademickiej (profesorowie belwederscy oraz doktorzy habilitowani, którzy uzyskali tytuł lub stopień w czterech ostatnich latach). Łącznie uwzględniono głosy oddane przez ponad 2500 nowo mianowanych profesorów belwederskich i doktorów habilitowanych. W badaniu nie uwzględnia się głosów oddanych na uczelnie będące podstawowym miejscem zatrudnienia respondenta. Badanie, przeprowadzone metodą CAWI w rozbiciu na trzy grupy (uczelnie akademickie, uczelnie niepubliczne i PWSZ) zrealizowała Fundacja Edukacyjna Perspektywy. (10%)
 
ABSOLWENCI NA RYNKU PRACY 30%
Preferencje pracodawców – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym przeprowadzonym w 2019 roku na zlecenie Perspektyw przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR. Badanie przeprowadzono kombinowaną metodą CATI-CAWI (telefoniczno-internetową), na ogólnopolskiej próbie 1800 przedsiębiorstw, posiadających główną siedzibę w Polsce. Pomiar objął przedsiębiorstwa ze wszystkich sekcji PKD oraz wszystkie województwa. Wskaźnik końcowy uwzględnia wyniki badań przeprowadzonych w trzech ostatnich latach (łącznie przebadano 5400 przedsiębiorstw). (10%)
 
Ekonomiczne losy absolwentów – wskaźnik mierzony wysokością zarobków absolwentów danej uczelni oraz stopniem ich zatrudnienia – wg ogólnopolskiego badania Ekonomiczne Losy Absolwentów przeprowadzonego przez MNiSW z wykorzystaniem danych ZUS. Wskaźnik uwzględnia trzy parametry badania: zarobki w odniesieniu do zarobków w powiecie zamieszkania, doświadczenie w pracy i ryzyko bezrobocia na tle stopy bezrobocia w powiecie zamieszkania. (20%)
 
SIŁA NAUKOWA 35%
 
Prowadzone kierunki studiów – wskaźnik liczony jako suma prowadzonych kierunków studiów I stopnia z wagą 1 oraz prowadzonych kierunków II stopnia z wagą 0,5. Źródło: POL-on. (12%)
 
Nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach – liczba wysokokwalifikowanej kadry nauczającej na uczelni (ze stopniem dr hab. lub tytułem prof.) w odniesieniu do ogólnej liczby nauczycieli akademickich uczelni. Źródło: POL-on. (8%)
Ocena parametryczna – suma ważonych ocen parametrycznych nadanych poszczególnym jednostkom uczelni przez MNiSW (liczona tak samo jak wskaźnik Yi w algorytmie dotacji). Źródło: KEJN. (5%)
 
Rozwój kadry własnej – liczba tytułów i stopni naukowych uzyskanych przez pracowników uczelni w latach 2016 i 2017 (dr hab. z wagą 1,5 oraz prof. z wagą 2,0) w stosunku do prof., dr hab. i dr zatrudnionych w uczelni na etacie. Źródło: POL-on. (5%)
 
WARUNKI KSZTAŁCENIA 10%
Dostępność kadr wysokokwalifikowanych – liczba nauczycieli akademickich zatrudnionych na etacie (dr z wagą 1,0; dr hab. z wagą 1,5 oraz prof. z wagą 2,0) w stosunku do liczby studentów tzw. przeliczeniowych (studenci studiów stacjonarnych uwzględnieni z wagą 1,0; niestacjonarnych z wagą 0,6). Źródło: POL-on. (10%)
 
UMIĘDZYNARODOWIENIE 15%
Studenci cudzoziemcy – liczba studentów obcokrajowców w roku akad. 2019/20, w proporcji do ogólnej liczby studentów. Źródło: POL-on. (5%)
Nauczyciele akademiccy z zagranicy – liczba nauczycieli akademickich cudzoziemców w roku akad. 2019/20, w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli akademickich. Źródło: POL-on. (3%)
 
Wielokulturowość środowiska studenckiego – liczba krajów, z których w roku akad. 2019/20 pochodzi min 10 studentów cudzoziemców. Źródło: POL-on. (3%)
Wymiana studencka (wyjazdy) – liczba studentów wyjeżdżających w ramach wymiany zagranicznej, na co najmniej 3 miesiące, w ostatnim roku sprawozdawanym do POL-on, w proporcji do ogólnej liczby studentów. Źródło: POL-on. (2%)
Wymiana studencka (przyjazdy) – liczba studentów przyjeżdżających w ramach wymiany zagranicznej, na co najmniej 3 miesiące, w ostatnim roku sprawozdawanym do POL-on, w proporcji do ogólnej liczby studentów. Źródło: POL-on. (2%)
 
info: http://ranking.perspektywy.pl/
foto: WTV
redakcja@walbrzych24.com
Przeczytaj również:
Komentarze:
WIĘCEJ KOMENTARZY
Dodaj komentarz
Twoje imię:
Komentarz:
Kod z obrazka:
Powód zgłoszenia komentarza:
Przepisz kod z obrazka:
Zamknij okno