Siennicki nie będzie już prezesem Strefy Ekonomicznej

Artur Siennicki rezygnuje z funkcji prezesa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, ale nie natychmiast, od 20 września. Siennicki wydał bardzo emocjonalne oświadczenie w którym... chwali się osiągnięciami.  
 

Czarne chmury nad prezesem WSSE, Arturem Siennickim zbierały się od dłuższego czasu. 

Pracownicy strefy, w liście do mediów i parlamentarzystów zarzucają Siennickiemu złe zarządzanie spółką, brak kompetencji, zastraszanie i mobbing.  


 „Sposób zarządzania spółką realizowany przez prezesa Siennickiego od sierpnia ubiegłego roku doprowadził do całkowitej dekompozycji organizacyjnej, skłócenia załogi, doprowadzenia części załogi do granicy wytrzymałości emocjonalnej, w niektórych przypadkach wymagającej specjalistycznego wsparcia medycznego". - informują pracownicy w rozmowie z Gazetą Wyborczą i dodają: Bardzo poważnym zarzutem jest przekraczanie przez prezesa Siennickiego granic w relacjach z podległymi mu pracownicami.
 

Do dziennikarzy Gazety Wyborczej zgłosili się pracownicy Wojskowych Zakładów Łączności w Czernicy, gdzie  Artur Siennicki został prezesem w 2017 roku. 
 
– Prezes zachowywał się dokładnie tak, jak opisali to pracownicy WSSE: napuszczał jednych na drugich, miał osoby, które donosiły, w firmie pojawiały się niesnaski – mówią nam pracownicy WZŁ. - czytamy w Wyborczej.

Wałbrzyska Strefa Ekonomiczna odmówiła parlamentarzystom przeprowadzenia kontroli w spółce. Domagali się jej poseł Tomasz Siemoniak, posłanka Katarzyna Izabela Mrzygłocka i sentor Agnieszka Kołacz - Leszczynska. Do kontroli jednak nie doszło - spółka nie wyraziła na to zgody.  

Prezes zasłynął również z tego, że rozdawał statuetki z okazji... spotkania. Nie wiemy ile takich statuetek wyprodukowano i ile kosztowały. Od 2 tygodni czekamy na odpowiedź, jednak WSSE milczy.

Wszystko wskazuje jednak na to, że jeżeli statuetki zostały jeszcze prezesowi - musi je szybko rozdać. 20 września Siennicki przestanie być prezesem Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK,  Dlaczego 20 września? Siennicki, w oświadczeniu wysłanym do mediów tłumaczy to troską o Wałbrzyską Strefę Ekonomiczną (treść oświadczenia poniżej)


Oświadczenie Artura Siennickiego - prezesa WSSE Invest-Park. 
 

Drodzy Państwo,
z dużym zaangażowaniem podjąłem się zarządzania Spółką WSSE „INVEST-PARK”. Od pierwszego dnia pracy podszedłem do niej z wielkim profesjonalizmem. 

Przez ostatnie miesiące pracy udowodniliśmy, że zarządzamy terenami o ogromnym potencjale inwestycyjnym i możemy zachęcić do realizowania inwestycji największe globalne firmy. W kontekście odbudowy kraju po pandemii niezwykle istotne są nowe inwestycje, które z jednej strony tworzą nowe miejsca pracy, z drugiej strony przyczyniają się do rozwoju całego regionu.
 
Rozwój WSSE „INVEST-PARK” z wykorzystaniem innowacyjnych technologii to jeden z priorytetów Zarządu. Razem z  zespołem tworzymy jak najlepsze warunki zarówno dla rozwoju rodzimych firm, jak również kapitału zagranicznego. Cieszy nas, że kolejni inwestorzy doceniają te możliwości i decydują się na inwestycje. Nieustannie stawiamy na tworzenie dobrych miejsc pracy, czyli takich, które pozwolą mieszkańcom w pełni wykorzystać ich potencjał i umiejętności, a także będą atrakcyjne finansowo. 
 
Po niemal roku zarządzania Spółką rozwinąłem kilka nowych projektów i dzięki wytężonej pracy wielu pracowników Spółka osiągnęła w tym roku najlepsze wyniki ze wszystkich stref w Polsce pod względem zadeklarowanych nakładów inwestycyjnych i utworzonych nowych miejsc pracy. Przez ostatnie 12 miesięcy m.in. wprowadzono tajemnicę przedsiębiorstwa i nową procedurę sponsoringu, wdrażamy elektroniczny obieg dokumentów i wystawiamy elektroniczne faktury. Stworzona została Akademia Lidera oraz Centrum Szkoleniowe Przemysłu 4.0, które będzie przemysłowym sercem Wałbrzycha. Centrum zostanie wyposażone w modelową linię produkcyjną odpowiadającą standardom przemysłu 4.0 oraz w technologię wirtualnej rzeczywistości. Spółka kontynuuje budowę 7 hal produkcyjnych, największej inwestycji Spółki od czasu jej powstania. Zarząd przygotował nowy schemat organizacyjny WSSE „INVEST-PARK”, zgodnie z procesami, które przebiegają w Spółce. Cykl konferencji ,,Strefa w każdej gminie - Inwestor w każdej gminie” ożywił współpracę samorządów ze Strefą. Jeszcze w maju, tylko 46% gmin z terenu WSSE „INVEST-PARK” posiadało podpisane porozumienia ze Strefą o współpracy, a dzisiaj jest to poziom 90%. 
 
Jako osoba pełniąca tak odpowiedzialne stanowisko w Spółce, która przy sprawnym zarządzaniu posiada olbrzymi wpływ na rozwój gospodarczy regionu liczyłem się z tym, że stanowisko, które objąłem będzie obiektem zainteresowań oraz krytyki. Pełniąc funkcję prezesa  WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. skupiłem się głównie na działalności biznesowej firmy, budując jednocześnie pozytywny wizerunek Spółki, między innymi działaniami CSR'owymi. Zarząd, którym kieruje zmieniał się dynamicznie w ostatnich 12 miesiącach z powodu odwołania dwóch Wiceprezesów, ale zawsze byliśmy otwarci na rozmowy ze wszystkimi osobami, instytucjami i firmami, dla których ważny jest rozwój gospodarczy regionu. Tym samym oświadczam, że informacja, która pojawiła się w mediach od parlamentarzystów mówiąca o tym, że rzekomo nie zostali wpuszczeni na teren Spółki  jest informacją nieprawdziwą. 
 
Obecnie zostały naruszone moje dobra osobiste i nie mogę pozwolić, aby zdarzenie to było wykorzystywane przez środowiska polityczne i medialne do ich partykularnych celów, a ataki na mnie i manipulacje stały się nieczystą, bezkompromisową walką. Działania wymierzone w moją osobę dotykają nie tylko mnie osobiście. Informacje te wpływają na wizerunek Spółki, komfort pracy załogi, a także uderzają w najbliższe mi osoby. Zamieszanie medialne jest niewątpliwie próbą przykrycia najlepszych od 7 lat wyników, które osiągnęła w tym roku Spółka, a także próbą zahamowania zmian organizacyjnych, które rozpoczął wprowadzać Zarząd.
 
Po ujawnionych w mediach na początku tego roku nagraniach pracowników, które zostały zarejestrowane jeszcze przed objęciem przeze mnie funkcji Prezesa, aby uniknąć sytuacji konfliktowych, tak w relacji przełożony-pracownik, jak również w relacji pracownik-pracownik, koniecznym było wprowadzenie stosownych narzędzi, w konsekwencji czego Zarząd uchwalił w Spółce Kodeks Etyki. Jego nadrzędnym celem jest budowanie postaw etycznych, wspieranie działań sprzyjających budowaniu pozytywnych relacji w zespole i wzajemnego zaufania, przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom, a także dbanie o dobre imię Spółki. Dodatkowo, na początku roku, została powołana w Spółce Komisja ds. Etyki, której członkami zostali pracownicy.

Zupełnie anonimowo pracownicy mogą zgłaszać wszystkie nieprawidłowości oraz uwagi i sugestie co do wszelkich zdarzeń mających miejsce w Spółce. Jak łatwo się domyślić, nie ma menedżerów uniwersalnych, czyli takich, którzy zainspirują wszystkich. Sytuacja, w której od kilku tygodni narusza się moje dobre imię,  jest  poniżej wszelkich standardów biznesowych i nie będzie przeze mnie akceptowana, stąd moja zdecydowana reakcja.
 
Z uwagi na fakt, że obecny skład z Zarządu jest niekompletny i moja natychmiastowa rezygnacja spowodowałaby pozostawienie w składzie Zarządu tylko jednego członka, co z pewnością wpłynęłoby negatywnie na ciągłość funkcjonowania przedsiębiorstwa, podjąłem decyzję o złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki ze skutkiem na dzień 20 września 2021 roku.

Czuję się zobowiązany dochować należytej staranności i nadal dbać o dobro Spółki dając Radzie Nadzorczej 5-tygodniowy okres na uzupełnienie składu Zarządu. Informuję także, że w wyniku mojej rezygnacji nie będzie mi przysługiwała odprawa i na ten czas Zarząd udzieli upoważnienia do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wyznaczonej osobie. 
 
Liczę na to, że mój następca będzie z pełnym zaangażowaniem i aktywnością pracował na rzecz rozwoju Spółki i całego regionu. Praca na rzecz WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. i regionu była dla mnie pewnego rodzaju nobilitacją. Cieszą mnie szczególnie wyniki, które osiąga Spółka, ponieważ są odzwierciedleniem skutecznej realizacji strategicznych i operacyjnych celów firmy.  
 

Czytaj też:
Oskarżają prezesa o nękanie
Będzie kontrola w Wałbrzyskiej Strefie Ekonomicznej ?
Nepotyzm PiS, podział łupów w Wałbrzychu i tańczący prezes WSSE
A Ty, dostałeś już statuetkę od prezesa Siennickiego ?

adm
foto: monter
redakcja@walbrzych24.com

Przeczytaj również:
Komentarze:
WIĘCEJ KOMENTARZY
Dodaj komentarz
Twoje imię:
Twój pseudonim:
Komentarz:
Kod z obrazka:
Powód zgłoszenia komentarza:
Przepisz kod z obrazka:
Zamknij okno