Menu

Jest praca

Wójt Gminy Walim ogłasza nabór na samodzielne stanowisko urzędnicze - Stanowisko ds. Promocji Gminy

Jest praca
 
1. Wymagania niezbędne:
a)         obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, którym na postawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego  przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia, posiadającym znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
b)         pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
c)         niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d)         wykształcenie wyższe, preferowane dziennikarstwo,
e)         staż pracy minimum 3 lat na stanowisku samodzielnym.

2. Wymagania dodatkowe:
a)         znajomość przepisów prawa w zakresie:
            - ustawy o samorządzie gminnym,
            - ustawy o pracownikach samorządowych,
            - kodeksu postępowania administracyjnego,
            - przepisów prawa prasowego,
            - ustawy o dostępie do informacji publicznej,
            - ustawy o ochronie danych osobowych,
            - ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,
            - Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Walim, Statutu Gminy Walim
b)         umiejętności tworzenia, redagowania, korekty i prezentowania komunikatów,
c)         dobra znajomość oprogramowania graficznego,
d)          znajomość podstawowych technik Public Relations,
e)         znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
f)         dyspozycyjność, kreatywność i komunikatywność,
g) duża kultura osobista.
 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
1.      obsługa medialna urzędu, przegląd informacji i archiwizacja najważniejszych materiałów  dotyczących gminy, nadzór nad przepływem informacji przekazywanych środkom masowego przekazu przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Gminy i gminne jednostki organizacyjne, nadzór nad polityką informacyjną gminnych jednostek organizacyjnych, koordynacja pod kątem medialnym spotkań, imprez i uroczystości gminnych;
b)         prowadzenie spraw w zakresie współpracy międzynarodowej Gminy,
c)         zamawianie artykułów reklamowych i materiałów promocyjnych dla Gminy,
d)         prowadzenie ewidencji (przychód i rozchód) zakupionych artykułów i materiałów,
e)         współudział w opracowywaniu programów i strategii rozwoju Gminy wycinkowych
i  ogólnych,
f)          współpraca z organizacjami formalnymi i nieformalnymi w których gmina Walim jest członkiem,
g)         współudział w zakresie rozwoju kultury na terenie Gminy Walim z Samorządowymi
instytucjami Kultury: CKiT, GBP,
h)         tworzenie strony internetowej Gminy (zamieszczanie na bieżąco wszystkich informacji,
            artykułów, wywiadów itp.),
i)          tworzenie materiałów promocyjnych,
j)          redagowanie wydawnictw gminnych
4. Wymagane dokumenty:         
a)     życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
b)     list motywacyjny,
c)     kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
d)     kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach
        i umiejętnościach,
e)       kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy - świadectwa pracy oraz zaświadczenie
        z obecnego miejsca pracy,
f)     ewentualne referencje z miejsc pracy,
g)    przygotowanie programu Promocji Gminy na 2022 rok (max 3 strony A4),
h)     oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
i)     oświadczenie kandydata o stanie zdrowia,
j)      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni  praw publicznych,
k)      oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej.

4. WYMAGANE DOKUMENTY:
 
 
1. życiorys (CV),
2. list motywacyjny,
3. kopia dyplomu ukończenia studiów oraz dokumentów posiadających dodatkowe kwalifikacje,
4. kserokopia świadectw pracy,
5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania w pełni z praw publicznych,
7. oświadczenie  o stanie zdrowia,
8. oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej.
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (sierpień 2021r) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi 11,90%. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać (lub przesłać pocztą) w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Walim w sekretariacie Urzędu przy ulicy Bocznej 9 pok.1,
  z dopiskiem: 
 
Dotyczy naboru na stanowisko ds. promocji gminy
do dnia 14 października 2021r do godz. 14.00.
 
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www .bip.walim.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Bocznej 9.
Procedura naboru zostanie przeprowadzona zgodnie z zarządzeniem Nr 267/2006 Wójta Gminy Walim z dnia 15 marca 2006r w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Walimiu.
 
Kandydat zostanie zatrudniony zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie mich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r  poz.922) oraz Ustawą z dnia 21.11.2008 o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r Nr 223, poz. 1458).
 
Klauzula o ochronie danych osobowych
1) Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy w Walimiu reprezentowanym przez Wójta Gminy.
2) Inspektorem ochrony danych osobowych jest: Roman Sidor / adres email/odo@walim.pl
3) Dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożoną ofertą dot. naboru na wolne stanowisko pracy.
4) Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest  Kodeks Pracy i ustawa o pracownikach samorządowych.
5) Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom  uprawnionym na mocy przepisów prawa.
6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni w przypadku nie przyjęcia kandydata do pracy albo, w przypadku zatrudnienia przez okres 10 lat po ustaniu zatrudnienia.
7) Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8) Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych osobowych.
9) Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10)Podanie powyższych danych jest wymogiem ustawowym, brak lub podanie niepełnych danych może być podstawą do odrzucenia oferty.
11)Administratorem danych nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż w związku z naborem, lub zatrudnieniu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komentarze

Sti (29 września 2021 12:33)
Wymagania jak na prezesa Spółki Skarbu Państwa xD

Dodaj komentarz

Walim  |   praca  |  

Uważaj w Zagórzu, bo Twoje auto wróci na lawecie

Walim: Seniorzy otrzymali Opaski Życia

History Hiking: Opuszczona ciężarówka, ukryte skarby... co skrywają...

Wałbrzych 24 aktualności


Wałbrzych 24 to wiodący portal informacyjny w mieście i regionie. Najważniejsze są dla nas informacje z Wałbrzycha, ale również piszemy o tym, co dzieje się w sąsiednich gminach takich jak  Świdnica, Boguszów - Gorce, Mieroszów, Szczawno Zdrój, Świebodzice, Głuszyca, czy Walim. Oprócz przekazywanych przez Wałbrzych 24 wiadomości, znajdziesz tu również wiele fotogalerii, rozmowy z zaproszonymi gośćmi, publicystykę czy informacje o wydarzeniach, imprezach i koncertach, które odbywają się w mieście czy okolicy.

Na stronie głównej Wałbrzych 24 znajdziecie aktualności czyli najnowsze informacje z miasta, jednak zachęcamy też do zaglądanie do innych kategorii - rozrywki, sportu, 112 czy do zakładki Po Sąsiedzku, gdzie znajdziecie wiadomości z okolicznych gmin.

Uprościliśmy też nawigację strony, by była bardziej intuicyjna, co ma ułatwić czytelnikom znalezienie szukanych informacji i jeszcze sprawniejsze poruszanie się po naszej stronie.

Wałbrzych najnowsze wiadomości


Często najnowsze wiadomości Wałbrzych tworzone są wspólnie z Wami - naszymi czytelnikami, za co serdecznie dziękujemy. Zachęcamy do przesyłania do nas informacji i zdjęć na adres: redakcja@walbrzych24.com.

Dzięki takiej współpracy jesteśmy w stanie szybko reagować i przekazywać Wam najnowsze informacje, pisać o realnych problemach miasta i mieszkańców. Zachęcamy też do śledzenia naszych social mediów - Facebook Wałbrzych 24, Facebook Telewizja Wałbrzych i kont na Instagramie.

Zachęcamy też do komentowania bieżących informacji z Wałbrzycha i okolic. Pod artykułami macie możliwość wyrażenia własnej opinii w komentarzach do czego gorąco zachęcamy.

Rozwiń
Do góry
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Zaakceptuj Zamknij