Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu ABK sp. z o.o.

Rada Nadzorcza Administracji Budynków Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Walimiu ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Administracji Budynków Komunalnych Spółka z o. o. w Walimiu.

Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia łącznie następujące wymogi formalne:

 1. posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 2. posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 3. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 4. spełnia inne niż wymienione w ppkt 1), 2) i 3) wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
 5. korzysta z pełni praw publicznych,
 6. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 7. nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych.

Dodatkowym atutem kandydata będzie: znajomość zagadnień ekonomiczno-prawnych i administracyjnych, w tym ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz posiadanie prawa jazdy kategorii B.

Zgłoszenia osób przystępujących do konkursu powinny zawierać następujące dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków określonych w ogłoszeniu konkursu:

 1. CV kandydata,
 2. list motywacyjny,
 3. dyplom ukończenia studiów wyższych,
 4. kopie świadectw pracy, lub zaświadczenie potwierdzające co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
 5. inne dokumenty wg uznania kandydata potwierdzające jego kwalifikacje lub umiejętności,
 6. wyrażenie zgody na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Zakładu,
 7. oświadczenie o niepodleganiu wynikającym z przepisów prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
 8. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 10. oświadczenie o niepodleganiu zakazom związanym z karalnością,
 11. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie, na stanowisku Prezesa Zarządu,
 12. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa  z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721 z późn. zm.),
 13. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu.

Dokumenty załącza się w poświadczonych przez kandydata o zgodności z oryginałem kserokopiach, za wyjątkiem CV, listu motywacyjnego, oświadczeń i zgody na pełnienie funkcji.

Kandydatem na Prezesa Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z warunków określonych w art. 22 pkt 2) ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U.  z 2016 r. poz. 2259).
Kandydat w siedzibie Administracji Budynków Komunalnych Spółka z o. o. w Walimiu przy ul. Długiej 8 ma możliwość zapoznania się z materiałami, które obejmują:

 1. umowę Spółki,
 2. dokumentację organizacyjną Spółki,
 3. oraz zagadnienia techniczne w wydziałach Spółki,
 4. umowa o świadczenie usług zarządzania i cele zarządcze do realizacji na 2017 rok.

Zgłoszenia konkursowe można składać osobiście w siedzibie Administracji Budynków Komunalnych Spółka z o. o. w Walimiu, ul. Długa 8, pokój  nr 1  lub za pośrednictwem poczty na adres: Administracja Budynków Komunalnych Spółka z o. o. w Walimiu, ul. Długa 8, 58-320 Walim, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu ABK Sp. z o. o. w Walimiu”.


Zgłoszenia do konkursu należy składać w terminie do 28 sierpnia 2017, do godz. 15:00. Termin rozstrzygnięcia konkursu to 15 września 2017 - planowana data podpisania umowy.

O złożeniu Zgłoszenia decyduje data wpływu do siedziby Administracji Budynków Komunalnych Spółka z o. o. w Walimiu. Zgłoszenia niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie zostaną odrzucone. Kandydaci spełniający wymogi formalne ogłoszenia o konkursie zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu do dalszego postępowania konkursowego oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,  telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

W toku rozmowy kwalifikacyjnej kandydat dokonuje omówienia swojej koncepcji zarządzania i rozwoju Spółki i składa ją na piśmie oraz odpowiada na pytania Rady Nadzorczej, która oceni kwalifikacje, wiedzę i predyspozycje kandydata do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu.

 

Regulamin konkursu dostępny będzie na stronie www.abk.walim.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Administracji Budynków Komunalnych Spółka z o. o. w Walimiu, ul. Długa 8.

 

Przeczytaj również:
Komentarze:
WIĘCEJ KOMENTARZY
Dodaj komentarz
Twoje imię:
Komentarz:
Kod z obrazka:
Powód zgłoszenia komentarza:
Przepisz kod z obrazka:
Zamknij okno